MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu CZERWIEC 2019 NOWY PRZETARG Agencji Mienia Wojskowego OKAZYJNE CENY AMW OFERTA

AK
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012Ilość:1NR fabryczny:SUR032800635FSRRok produkcji:1993Cena:4 000
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012Ilość:1NR fabryczny:SUR032800635FSRRok produkcji:1993Cena:4 000
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego. W czerwcu wojsko sprzedaje po atrakcyjnych cenach sprzęt z demobilu. Nie jest już używany przez armię, bo został wycofany, ale wciąż może służyć do celów cywilnych. W ofercie są m.in. samochody osobowe, terenowe i ciężarówki, a nawet jacht, mikrobusy, autobusy, ciągnik, przyczepy oraz inny sprzęt wykorzystywany przez wojsko. Armia oferuje nawet... cegły i odzież. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału w Olsztynie. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach.

Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg 5 czerwca 2019 na sprzęt wycofany z użytku przez Wojsko Polskie. Można kupić po okazyjnych cenach m.in. samochody, czy odzież.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Każdego miesiąca organizuje przetargi na sprzęt wojskowy, który jest już wojsku niepotrzebny lub zużyty. Ale nadal może z powodzeniem służyć celom cywilnym. Każdego miesiąca przetargi cieszą się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych kupców.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2019 r. o godz. 11.00, w siedzibie OR AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 30–31.05 i 03–04.06.2019 r. w godz. 9.00–13.00 oraz w dniu przetargu, w godz. 8.00–9.00 w następujących miejscach:

 • • poz. 1-2 22 WOG GZ Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 1, p. A. Karbownik tel. 261 317 452, 693 022 387;
 • • poz. 3-4 25 WOG Białystok, ul. Kawaleryjska 70, poz. 3 p. J. Kalicki tel. 727 040 685, poz. 4 p. A. Krzyżanowski
 • tel. 727 040 654;
 • • poz. 5 26 WOG SOI Ostrów Mazowiecka, ul. Bociańskiego 1, p. B. Sosińska tel. 698 587 290;
 • • poz. 6-8 2 RBLog Skład Komorowo, ul. Kościelna, poz. 6 p. D. Wagner tel. 607 393 129, p. K. Kaniuk tel. 600 398 078,
 • p. Z. Daniluk tel. 537 676 079, poz. 7 p. K. Kaniuk tel. 600 398 078, poz. 8 p. D. Wagner tel. 607 393 129;
 • • poz. 9-13 21 WOG SOI Braniewo, ul. Stefczyka 60, p. R. Gąsior tel. 261 315 359, p. K. Popielarczyk tel. 261 315 591;
 • • poz. 14 JW 3411 Braniewo, ul. Sikorskiego 1, p. M. Budny tel. 261 315 521, 667 802 975;
 • • poz. 15-35 2 RBLog Skład Olsztyn, ul. Jagiellończyka 43, poz. 15-33 p. Z. Głowacki tel. 261 322 907, 504 455 167, poz. 34-35 p. W. Puszkiewicz tel. 261 323 136, 727 028 435;
 • • poz. 36-41 21 WOG SOI Elbląg, ul. Królewiecka 169 i ul. Łęczycka 6, p. G. Obara tel. 727 040 622, p. B. Drozdowski
 • tel. 727 040 647;
 • • poz. 42 JW 3411 Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 1, p. J. Dziubek tel. 261 318 238;
 • • poz. 43 OR MON Omulew, p. K. Nasiadka tel. 504 214 854;
 • • poz. 44-66 2 RBLog Skład Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 11, poz. 44-47 p. M. Iwańska tel. 261 313 134, poz. 48-57
 • p. A. Grygo tel. 261 313 140, poz. 58-65 p. M. Iwańska tel. 261 313 134, poz. 66 p. P. Jastrzębski,
 • tel. 261 313 169;
 • • poz. 67-93 magazyn OR AMW Olsztyn, ul. Dąbrowskiego 2, p. R. Kruszewski tel. 261 322 182, 506 399 288.
Samochód ciężarowo-osobowy wysokiej mobilności TARPAN 4012Ilość:1NR fabryczny:SUR032800635FSRRok produkcji:1993Cena:4 000

Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu CZERWIEC 2019 NOWY PRZET...

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-93 w terminie do dnia 23.08.2019 r.
4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 3, 6, 12, 31-32, 35, 37-38, 66 i 69 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr konta: 37 1130 1189 0025 0130 8320 0008, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.
6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.
7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
• oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.
8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą kwotę można wpłacać w kasie w dniu przetargu lub na konto w BGK O/Olsztyn nr konta 18 1130 1189 0000 0060 0720 0010.
9. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.).
10. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, pok. nr 113 w terminie do dnia 05.06.2019 r. do godz. 10.00.

Nie przegapcie

11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 04/2019 – nie otwierać przed 05.06.2019 r. do godziny 11.00”.
12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• podpisane oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – dotyczy poz. nr 11, 33 i 41;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane).
13. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie od dnia 22.05.2019 r. do dnia 04.06.2019 r., w godz. 8.00-15.00 oraz w dniu przetargu do godz. 10.00 w pok. nr 128 lub ze strony internetowej; www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.
14. Oferta niekompletna, bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.
15. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

Zobaczcie koniecznie

16. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.
17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.
18. Sprzęt jest niesprawny technicznie (za wyjątkiem poz. 93) i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych (za wyjątkiem poz. 93).
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.
19. Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% za wyjątkiem poz. 11, 33 i 41 dla których podatek VAT, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) rozlicza nabywca będący podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.
20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.
21. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Olsztynie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.
22. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], fax. 261 322 180 oraz tel. 89 536 31 76, 89 536 34 75, 89 536 31 74, 89 536 31 73, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Jakie auta kupują Polacy?

Co zmienia Konstytucja Biznesu?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo