Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Nadchodzące przetargi AMW. Nie uwierzysz, co sprzedaje polskie wojsko! Motorówka, instrumenty, drewno na opał i inne! Sprawdźcie sami

Barbara Romańczuk
Barbara Romańczuk
AMW regularnie wystawia przetargi w wielu miastach w całej Polsce. Na listach ofert znajdują się setki przedmiotów, można więc powiedzieć, że każdy znajdzie coś dla siebie w okazyjnej cenie. Tym razem wybraliśmy dla Was najciekawsze oferty AMW, wśród nich m.in. opał, sprzęt oświatowy czy motorówka. Sprawdźcie koniecznie naszą galerię.

Każdego miesiąca Agencja Mienia Wojskowego zajmuje się sprzedażą rzeczy należących do Sił Zbrojnych z całej Polski, z których już nie korzystają i nie są im potrzebne.

Niemalże cały zysk uzyskany ze sprzedaży mienia jest przeznaczony na modernizację wojska. Oddziały AMW regularnie robią przeglądy i publikują listy rzeczy wystawionych na sprzedaż. W lutym i marcu, w wystawionych przez AMW ofertach znajdziemy instrumenty, samochody, drewno na opał i wiele wiele więcej. Wśród nich można napotkać prawdziwe perełki. Zobaczcie!

Warunki przystąpienia do przetargów

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej).

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 31.01.2023 - 03.02.2023 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷50 OR AMW Gliwice • poz. 51 4 WOG Gliwice • poz. 52÷55 4 WOG GZ Tarnowskie Góry-Lasowice • poz. 56, 57 4 WOG SOI Lubliniec • poz. 58, 59 4 WOG GZ Toszek • poz. 60 4 WOG GZ Bielsko-Biała • poz. 61 RCI (na terenie 8 BLTR Balice) • poz. 62 JW 4724 Kraków • poz. 63, 64 35 WOG SOI Kraków • poz. 65, 66 8 BLTr Balice • poz. 67 3 RBLog Skład Niedźwiedź • poz. 68 33 WOG GZ Kielce • poz. 69 3 RBLog Skład Niedźwiedź, 8 BLTr Balice • poz. 70 JW 4724 Kraków, 35 WOG Rząska, 35 WOG SOI Kraków • poz. 71 35 WOG Rząska, JW. 4724 Kraków, 33 WOG GZ Kielce • poz. 72 8 BLTr Balice • poz. 73 35 WOG Rząska, JW. 4724 Kraków, 4 WOG Gliwice, 8 BLTr Balice, 35 WOG SOI Kraków, 4 WOG: GZ Bielsko-Biała, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, GZ Bytom • poz. 74 35 WOG Rząska • poz. 75 JW 4724 Kraków, 35 WOG SOI Kraków, RZI Kraków, 3 RBLog Kraków • poz. 76 33 WOG: GZ Sandomierz, GZ Kielce, JW 4101 Lubliniec, 4 WOG: 330 krt Radzionków, GZ Tarnowskie Góry - Lasowice, GZ Bielsko Biała, Gliwice, GZ Bytom, GZ Toszek • poz. 77 JW 4101 Lubliniec, 4 WOG: Gliwice, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, GZ Bytom, GZ Bielsko-Biała, JW. 4724 GZL Gliwice • poz. 78 4 WOG: GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, Gliwice, GZ Bytom, GZ Bielsko-Biała, JW 4724 GZL Gliwice • poz. 79 JW 4101 Lubliniec, 4 WOG Gliwice • poz. 80 JW 4724 GZL Gliwice, JW 4101 Lubliniec, 4 WOG: Gliwice, GZ Lubliniec, GZ Bytom, GZ Tarnowskie Góry – Lasowice, GZ Bielsko-Biała, SOI Katowice • poz. 81 33 WOG: GZ Kielce, GZ Sandomierz.
Adresy ww. jednostek organizacyjnych, dane do kontaktu oraz opis mienia zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa” oraz dostępne są u organizatora przetargu.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷81 w terminie do dnia 24.03.2023 r.

4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 15÷18, 24÷37, 39, 51, 56, 61, 63 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków, nr konta 83 1130 1150 0012 1243 8520 0020, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

7. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

8. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
• nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
• uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

10. Do przetargu na poz. 69÷81 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w przypadku poz. 73 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

11. Warunkiem wydania Kupującemu przepracowanych olejów (wg kodów odpadów właściwych dla danego miejsca magazynowania) jest uprzednie lub jednoczesne odebranie przez Kupującego przepracowanych płynów hamulcowych i/lub przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu zawierających substancje niebezpieczne i/lub przepracowanych płynów zapobiegających zamarzaniu innych niż wymienione w 16 01 14 zakupionych w ramach danej pozycji przetargowej – z danego miejsca ich magazynowania, wskazanego w „Wykazie odpadów przeznaczonych do sprzedaży…” - dotyczy pozycji przetargowej nr 70, 76.

12. Od produktu w poz. 38 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

13. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3, w terminie do dnia 07.02.2023 r. do godziny 11:00.

14. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 1/OK-DG/2023 – nie otwierać przed 07.02.2023 r. do godziny 12:00”.

15. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

16. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 24.01.2023 r. do dnia 06.02.2023 r., w godz. 7:00 – 15:00 oraz
w dniu przetargu w godz. 7:00 – 11:00, Biuro Obsługi Klienta lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

17. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

18. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

19. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nieujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

20. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

21. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

22. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

23. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

24. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

25. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

26. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

27. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], [email protected], faks 12 211 4005, oraz tel. 12 211 4106, 12 211 4044, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30.

Nie przeocz

Zobacz także

Musisz to wiedzieć

od 7 lat
Wideo

Rysie na wolności. Piękne koty w Nadleśnictwie Połczyn-Zdrój

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera