Przetarg AMW: Wojsko sprzedaje sprzęt w atrakcyjnych cenach ZOBACZCIE ZDJĘCIA Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg 13. 09. 2019

Stefan KowlaskiZaktualizowano 
Samochód osobowy OPEL ASTRA II 1.6Ilość:1NR fabryczny:W0L0TGF6945004430Rok produkcji:2003Cena:1 800
Nowy przetarg AMW 13 września 2019. Najnowszy przetarg Agencji Mienia Wojskowego obejmuje sprzęt wojskowy, samochody, przyczepy, a także sprzęt rekreacyjny: żaglówki, aparaty nurkowe i urządzenia. A tylko niektóre z towarów, jakie zawiera oferta AMW. Zobaczcie, co wyprzedaje AMW w przetargu, jaki odbędzie się 13 września w Poznaniu. Sprawdźcie ofertę i ZDJĘCIA.

Nowy przetarg AMW. Poznań 13. 09. 2019

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą, którą nadzoruje Ministerstwo Obrony Narodowej. Do zadań AMW należą między innymi sprzedawanie i gospodarowanie zbędnymi dla MON i MSWiA nieruchomościami oraz obrót towarami o strategicznym znaczeniu dla państwa, co w praktyce oznacza głównie mienie wojskowe.

ZOBACZ ZDJĘCIA OFERTY PRZETARGOWEJ W OLSZTYNIE

(zdjęcia: Agencja Mienia Wojskowego)

Każdy może kupić po okazyjnej cenie niekoncesjonowany sprzęt wojskowy, który nie nadaje się do wykorzystywania przez wojsko i którego armia nie będzie już używać. Na liście tego typu sprzętów znajdziemy na przykład odzież, samochody czy różnego rodzaju specjalistyczne sprzęty.

Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego zostanie zorganizowany 13 września w Poznaniu o godzinie 12:00 na ulicy Dojazd 30.

Nie przegapcie

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.09.2019 r. o godz. 12.30, w siedzibie OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 11-12.09.2019 r., w godz. 10:00-13:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00-11:30 w następujących miejscach:
- poz. 1 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Teper, tel. 261 677 343;
- poz. 2 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Teper, tel. 261 677 343;
- poz. 3 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Paprocki, tel. 261 548 853;
- poz. 4÷5 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Przybylski, tel. 660 426 524;
- poz. 6÷7 33 BLTr, ul. Witkowska 8, p. Smoliński, tel. 261 544 453;
- poz. 8÷10 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Pawlak, tel. 261324 321;
- poz. 11÷14 33 BLTr, ul. Witkowska 8, poz. 11÷13 p. Smoliński, tel. 261 544 453, poz. 14 p. Brodnicki, tek. 261 544 122;
- poz. 15 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30, p. Szulc, tel. 261 577 133;
- poz. 16÷20 33 BLTr, ul. Witkowska 8, poz. 16 p. Drop tel. 261 544 260, poz. 17÷20 p. Prus, tel. 261 544 347
- poz. 21÷24 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Goszczych, tel. 261 548 423;
- poz. 25÷27 14 WOG Biedrusko, ul. Chludowska 9a, p. Mrugalski, tel. 261 575 256;
- poz. 28÷30 14 WOG Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90, p. Mrugalski, tel. 261 757 256;
- poz. 31 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, p. Stefańska, tel. 261 544 434;
- poz. 32÷33 14 WOG Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90, p. Andrzejewski, tel. 698 587 807;
- poz. 34÷35 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Kruszona, tel. 261 548 375;
- poz. 36 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30, p. Grzeszczak, tel. 261 575 130;
- poz. 37 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Teper, tel. 261 677 343;
- poz. 38÷40 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Tomaszewska, tel. 261 548 598
- poz. 41÷42 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, poz. 41 p. Sucholas, tel. 261 544 260, poz. 42 p. Stefańska, tel. 261 544 434;
- poz. 43÷45 14 WOG Biedrusko, ul. Chludowska 9a, poz. 43 p. Mrugalski, tel. 261 575 256, poz. 44 i 45 p. Pawlicki, tel. 261 579 143;
- poz. 46÷49 JW 1156 Leszno, ul. Racławicka 1, p. Teper, tel. 261 677 343;
- poz. 50÷53 JW 1156 Śrem, ul. Wojska Polskiego 3/2, p. Przybylski, tel. 660 426 524;
- poz. 54÷58 14 WOG Poznań, ul. Dojazd 30; poz. 54÷57 p. Grzeszczak, tel. 261 575 130, poz. 58 p. Andrzejewski, tel. 696 587 807;
- poz. 59÷61 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, poz. 59 p. Śniegowski, tel. 261 548 373, poz. 60 p. Michalik, tel. 261 547 303, poz. 61 p. Paprocki, tel. 261 548 853;
- poz. 62÷68 Ośrodek Szkoleniowy Sił Powietrznych Poznań-Kiekrz, p. Krzyżaniak, tel. 261 576 800;
- poz. 69 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Michalska, tel. 61 660 67 06, p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80;
- poz. 70 JW 1551 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 78, p. Górecki, tel. 261 611 241;
- poz. 71 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, p. Kujawa, tel. 261 544 356;
- poz. 72 33 BLTr Jarocin, ul. Wojska Polskiego 71, p. Garsztka, tel. 691 353 737;
- poz. 73 JW 1156 Poznań, ul. Silniki 1, p. Paprocki, tel. 261 548 853;
- poz. 74 OR AMW Poznań, ul. Dojazd 30, p. Michalska, tel. 61 660 67 06, p. Duchnicki, tel. 61 660 67 80;
- poz. 75÷76 33 BLTr Powidz, ul. Witkowska 8, p. Kujawa, tel. 261 544 356;
- poz. 77 OR AMW Poznań - Internaty w Biedrusku, ul. Wojskowa 10, p. Brzostowicz, tel. 61 660 67 35, p. Michalska, tel. 61 660 67 06.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 30.10.2019 r.

Przetarg AMW: Wojsko sprzedaje sprzęt w atrakcyjnych cenach ...

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1÷8, 9, 10÷15, 21÷24, 31÷33, 36, 38÷40, 42, 45, 46, 58, 60, 70, 73, 74, 77 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań nr konta 03 1130 1088 0001 3115 8520 0013, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
• oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

10. Ofertę należy złożyć w kancelarii OR AMW w Poznaniu, ul. Dojazd 30, pok. nr 1 w terminie do dnia 13.09.2019 r. do godziny 12.00.

11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr P-9/OPDG/2019 – nie otwierać przed dniem 13.09.2019 r. do godziny 12.30”.

12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

13. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie OR AMW w Poznaniu od dnia 30.08.2019 r. do dnia 12.09.2019 r. w godz. 8.00 do 15.00 oraz w dniu przetargu do godz. 11.30, pok. nr 120 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

14. Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

15. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu. Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty. Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

16. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

18. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt. Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych. Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów.
Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

19. Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne określone w umowie sprzedaży.

21. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Poznaniu oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22. Szczegółowe informacje: e-mail: k.michalska@amw.com.pl, tel. 61 660 67 06, m.satkowska@amw.com.pl, tel. 61 660 67 19 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Zobaczcie koniecznie

polecane: 60 Sekund Biznesu: W internecie jest wygodniej i większy wybór.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3