MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin Konkursu “NASZE DOBRE ŚLĄSKIE 2024”

DM
Regulamin Konkursu “NASZE DOBRE ŚLĄSKIE 2024”
Regulamin Konkursu “NASZE DOBRE ŚLĄSKIE 2024”, ZWANEGO DALEJ “KONKURSEM”

Art. 1 Informacje ogólne

1.Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą “Nasze Dobre Śląskie 2024”
3.Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie produktów, usług, inicjatyw i inwestycji (zwanych dalej Produktami) z terenu województwa śląskiego, lokalnych stowarzyszeń, samorządów mających siedzibę województwie śląskim. Konkurs ma promować Produkty które w szczególności ze względu na swoją jakość, innowacyjność, konkurencyjność, popularność wśród konsumentów reprezentują wzór godny do naśladowania. Konkurs jest adresowany do Podmiotów będących właścicielami Produktów działających na terenie województwa śląskiego bez względu na formę prawną prowadzonej działalności. Z konkursu wyłączone są podmioty, usługi i Produkty, których reklama i promocja jest zakazana przepisami prawa, sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
Konkurs organizowany będzie od 14 czerwca 2024 do 31 października 2024 r. Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, która dokona wyboru zwycięzców konkursu, w skład której wchodzą pracownicy Organizatora oraz mogą wchodzić osoby reprezentujące partnerów i patronów akcji.
4.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5.Organizator zastrzega, iż Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie opinię członków Kapituły nie muszą odzwierciedlać zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs.

Art. 2. Warunki udziału w Konkursie

1.Do udziału w Konkursie swoje Produkty mogą zgłaszać podmioty, które spełniają następujące wymogi:
a.prowadzą działalność gospodarczą lub produkują/świadczą usługi w woj. śląskim,
b.prowadzą działalność, od co najmniej 1 roku, posiadają wszelkie upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia, dopuszczające zgłaszane Produkty do obrotu na rynku polskim,
c.zgłaszane Produkty stanowią ich własność i nie są produkowane na podstawie umowy licencyjnej.
d.w przypadku samorządów mogą być to inicjatywy i inwestycje ważne dla społeczności lokalnej lub wyróżniające ją spośród innych.
e.nie występuje związek pomiędzy zgłaszającym a Organizatorem konkursu (w rozumieniu art. 32 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2024 roku, poz. 361 z późn. zmianami)
2.Produkty/usługi można zgłaszać do 25 września 2024 r.
3.Do udziału w Konkursie Produkty mogą zgłaszać podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia, samorządy lokalne. Ostateczna decyzja o zgłoszeniu Produktu do udziału w Konkursie należy jednak do podmiotu, będącego właścicielem zgłoszonego Produktu.
4.Do Konkursu mogą być zgłaszane Produkty lub grupy Produktów (o tej samej nazwie, a różnych kształtach czy walorach - wytwarzane w oparciu o tę samą technologię).
5.Do jednej edycji Konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie trzy produkty tego samego podmiotu.
O ostatecznym dopuszczeniu Produktu do konkursu decyduje Organizator.

Art. 3. Zasady przeprowadzenia Konkursu

1.Termin realizacji konkursu: od 14 czerwca 2024 do 31 października 2024 r.
2.Powołanie Kapituły Konkursu nastąpi do dnia 15 października 2024 r. Kapituła Konkursu, za zgodą podmiotu, może wizytować podmioty, będące producentami ocenianych Produktów oraz prosić o dodatkowe informacje o zgłaszanym produkcie.
3.Zgłaszanie kandydatur w Konkursie:
a.Kandydaci chcący wziąć udział w Konkursie, spełniający wymogi regulaminu, przysyłają do Organizatora wypełnione deklaracje uczestnictwa i zlecenie na działania promocyjne oraz pomocniczo uzupełniają ankietę uczestnictwa, w której opisują zgłaszany Produkt. Na ich podstawie zostaną opublikowane informacje o zgłoszonym produkcie lub usłudze zgodnie z parametrami przyjętymi w zleceniu na działania promocyjne. Zgłoszenia mogą także przysyłać konsumenci, firmy, instytucje z zastrzeżeniem art. 2 ust. 3 zd. 2.
b.Ze zgłoszonym podmiotem skontaktuje się przedstawiciel Organizatora, aby dokonać niezbędnych formalności zgłoszeniowych.
c.W terminie wskazanym przez Organizatora uczestnicy Konkursu mogą dostarczyć próbki zgłoszonych Produktów, materiały informacyjne itp., celem ich oceny oraz przygotowania materiałów reklamowych.
d.Organizator konkursu na podstawie nadesłanych materiałów dokona wstępnej oceny Produktów zgłoszonych do Konkursu, pod kątem zgodności z regulaminem.
e.Podmioty zgłaszające swój Produkt do Konkursu zostaną poinformowane o dopuszczeniu Produktu do Konkursu.
f.Po zakwalifikowaniu Produktów do uczestnictwa w Konkursie przeprowadzona zostanie akcja promocyjna polegająca na przedstawianiu Produktów zgodnie z warunkami zlecenia na działania promocyjne.
O zwycięstwie w Konkursie decyduje Kapituła Konkursu, która wyboru Zwycięzców dokonuje na podstawie materiałów przekazanych od podmiotów zgłaszających, przedstawionych Kapitule za pośrednictwem Organizatora do oceny. Kapituła będzie brała pod uwagę w szczególności takie kryteria jak jakość, innowacyjność, konkurencyjność, popularność wśród konsumentów, wytwarzanie produktów w sposób przyjazdy dla natury, ekologiczny, przyjazny środowisku, dostępność cenowa, walory smakowe, estetyczne, itp.

Art. 4 Wyniki

Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie przedstawione na łamach Dziennika Zachodniego i serwisu dziennikzachodni.pl po uzyskaniu werdyktu Kapituły do 31 października 2024r.

Art. 5 Tytuły i wyróżnienia

1.Tytuł lub wyróżnienie „Nasze Dobre Śląskie 2024” przyznawany jest przez Kapitułę Konkursu. O wyłonieniu szczegółowych kategorii konkursowych oraz liczbie przyznanych w danym roku nagród decyduje Kapituła. Zwycięzcy otrzymują – prawo posługiwania się znakiem jakości „Nasze Dobre Śląskie 2024”
2.Zdobywcy nagród „Nasze Dobre Śląskie 2024” zostaną uhonorowani przez Polska Press sp. z o.o. nagrodą w postaci statuetki i prawa do posługiwania się tytułem przez okres 2 lat w celach promocyjno-reklamowych wraz z prawem do używania logotypu konkursu. Zdobywca tytułu będzie miał możliwość zakupić i zrealizować w specjalnej cenie 2 zł netto plus VAT voucher reklamowy o wartości 34 000 (z możliwością wykorzystania na wydanie zwykłe od wtorku do czwartku oraz w serwisie dziennikzachodni.pl), na warunkach określonych w ofercie dla zwycięzcy tej kategorii.
3.Kapituła Konkursu może przyznać dodatkowe wyróżnienia, w przypadku dużej liczby wysokiej jakości Produktów biorących udział w Konkursie. Ich liczba i rodzaj będą przedmiotem odrębnych ustaleń Kapituły.
4.Zdobywcy wyróżnienia „Nasze Dobre Śląskie 2024” zostaną uhonorowani przez Polska Press sp. z o.o. nagrodą w postaci grawertonu lub medalu. Podmiotom gospodarczym lub samorządom wyróżnionym w Konkursie przysługuje prawo do posługiwania się informacją o zdobytych wyróżnieniach przez okres 2 lat w celach promocyjno-reklamowych. Podmioty wyróżnione będą miały możliwość zakupić w specjalnej cenie 2 zł netto plus VAT voucher reklamowy o wartości 17 500 (z możliwością wykorzystania na wydanie zwykłe od wtorku do czwartku oraz w serwisie dziennikzachodni.pl), na warunkach określonych w ofercie dla zwycięzców tej kategorii.
5.Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na łamach Dziennika Zachodniego i serwisu dziennikzachodni.pl
6.Uzyskanie tytułu "Nasze Dobre Śląskie 2024" wyklucza możliwość uczestniczenia zwycięskiego Produktu w kolejnych edycjach konkursu przez okres 2 lat.

Art. 6 Opłaty

Bazowa opłata rejestracyjna za zgłoszenie jednego Produktu (jednej grupy Produktów) jest uzależniona od wybranego pakietu promocyjnego dostępnego w ofercie Nasze Dobre Śląskie 2024. Jest to opłata, m.in. za promocję Produktów na łamach Dziennika Zachodniego, organizację i obsługę Konkursu. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez inny podmiot, podmiot będący właścicielem Produktu musi wyrazić zgodę na swój udział w Konkursie, a następnie dokonać opłaty rejestracyjnej(zgodnie z wybranym pakietem promocyjnym). Opłaty dokonuje podmiot będący producentem/właścicielem zgłoszonego produktu/usługi na podstawie zaakceptowanej wcześniej oferty reklamowej. Organizator dopuszcza możliwość indywidualnej negocjacji wartości pakietu promocyjnego.

Art. 7 Reklamacje

1.Reklamacje związane z konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres ul. Baczyńskiego 25A 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Nasze Dobre Śląskie 2024”
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Nasze Dobre Śląskie 2024

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1.Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Jeśli jesteś kandydatem, to podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu pod nazwą „Nasze Dobre z Śląskie 2024” (dalej jako: „Konkurs”), co obejmuje również publikację materiałów o Twoim zgłoszonym produkcie lub usłudze w mediach Administratora, a także przesłania zaproszenia na uroczyste wręczenia nagród na zasadach określonych w Regulaminie oraz wydanie przewidzianych Regulaminem nagród. Dane osobowe osób kontaktowych kandydatów przetwarzane są w celu umożliwienia prowadzenia bieżącej komunikacji w sprawach związanych z Konkursem. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu) która zawierana jest z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a dane osobowe osób kontaktowych przetwarzane są na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Dodatkowo, Administrator może również przetwarzać Twoje dane w celu przyjęcie zgłoszenia Twojej kandydatury na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy Twoja kandydatura została nominowana przez Administratora z własnej inicjatywy lub inicjatywy osób trzecich. Sytuacje takie mają miejsce, gdy przedmiotem konkursu jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających. Zawsze jednak ostateczna decyzja o wzięciu udziału w Konkursie należy do Ciebie, jako do kandydata.
W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Konkursem, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawartą umową (zgłoszenie kandydatury w Konkursie) lub zostały pozyskane od osoby która dokonała Twojej nominacji do udziału w Konkursie.

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3. W przypadku zgłaszających Administrator przetwarza imię i nazwisko, a także kontaktowy numer telefonu zgłaszającego. W przypadku osób kandydatów oraz ich osób kontaktowych zakres danych obejmuje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, firmę przedsiębiorcy, adres działalności. Możemy też przetwarzać dodatkowe dane, które nam przekażesz, np. w zakresie adresu do doręczeń, numeru NIP, czy adresu do wysyłki nagrody. W przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród, Administrator może również przetwarzać informacje o właściwym urzędzie skarbowym laureata. W ramach zapewnienia sprawnej komunikacji możemy również przetwarzać Twój adres e-mail.
5.Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie nominacji kandydata do Konkursu oraz udział w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
6.Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.
§Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie oraz zawartą z nami umową. Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Plebiscytem.
§Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Konkursie Plebiscytowym albo głosowania, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
§Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.
§Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs.
Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Konkursu (w szczególności relacji reporterskiej z przebiegu Konkursu, informacji o kandydatach, listy laureatów Konkursu, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

7.Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
§podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem Plebiscytowym, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet (Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna), dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim;
§podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen - gdy będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-obsługowych);
§w przypadku, gdy nominujesz do udziału w Konkursie osobę trzecią jako kandydata, to zgłaszana przez Ciebie osoba jest uprawniona do otrzymania informacji o źródle pozyskania przez nas jej danych osobowych.

8.Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (co może mieć miejsce w szczególności w przypadku korzystania przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT), zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10.Pouczenie o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
a.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b.Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Punkt kontaktowy
Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.
Kontakt z nami możliwy jest:
1.droga mailową na adres: [email protected]
2.pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

12.Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected]

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Ślubowanie olimpijczyków - wywiad Przemysław Zamojski

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni