Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2024”

Akcja specjalna MISTRZOWIE AGRO

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2024” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Art.1 Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2024” .
2. Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3. Konkurs Plebiscytowy prowadzony jest lokalnie przez Oddział Śląsk i będzie prowadzony na łamach „Dziennika Zachodniego” nazwanej dalej „Gazetą”. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie również na stronie serwisu www.dziennikzachodni.pl (nazywanego dalej „Serwisem”). Konkurs jest prowadzony także przez inne dzienniki regionalne i ich serwisy internetowe należące do Organizatora oraz dzienniki i serwisy, z których Organizator ma prawo korzystać.
4. Niniejszy plebiscyt jest formą uhonorowania i wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, które umożliwiają zaprezentowanie członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżnienie zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
5. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Anna Geisler, Kamila Kalinowska oraz Remigiusz Zubek. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji
6. Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach: Sołtys Roku; Rolnik Roku; Liderka / Lider Społeczności Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Agroturystyka Roku; Sołectwo Roku.
7. Pierwszy, powiatowy etap Konkursu Plebiscytowego we wszystkich kategoriach będzie trwać od dnia 02.04.2024 r. od godziny 00:00 do dnia 15.05.2024 r. do godz. 22:00:00. Awans do II etapu Konkursu Plebiscytowego - finału wojewódzkiego, w każdej kategorii uzyskuje jeden kandydat w każdym z powiatów, który uzyskał największą liczbę głosów. Przechodząc do finału, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
(UWAGA! Zmiany w aneksie opublikowanym pod regulaminem)
8. Drugi, wojewódzki finał Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 20.05.2024 r. od godziny 12:00 do dnia 06.06.2024 r. do godz. 22:00:00. Awans do III etapu Konkursu Plebiscytowego - finału ogólnopolskiego, w każdej z kategorii uzyskuje jeden kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydat nie zachowuje głosów zdobytych w drugim etapie głosowania.
9. Trzeci, ogólnopolski finał Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 10.06.2024 r. od godziny 12:00 do dnia 21.06.2024 r. do godz. 21:00:00.
10. Z ważnych powodów takich jak zmiany w prawie, decyzje organów administracji, zbyt mała ilość zgłoszonych lub zweryfikowanych kandydatów albo inne zewnętrzne czynniki skutkujące suboptymalnym rachunkiem ekonomicznym plebiscytu, Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym.
11. Pierwszy etap Konkursu Plebiscytowego prowadzony będzie w poszczególnych powiatach województwa śląskiego: powiat bielski, powiat bielski i Bielsko-Biała, powiat bieruńsko-lędziński, powiat będziński, powiat cieszyński, powiat częstochowski, powiat częstochowski i Częstochowa, powiat gliwicki, powiat gliwicki i Gliwice, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, powiat mikołowski, powiat myszkowski, powiat pszczyński, powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat rybnicki i Rybnik, powiat tarnogórski, powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat żywiecki.
(UWAGA! Zmiany w aneksie opublikowanym pod regulaminem)
12. W przypadku zweryfikowania pozytywnie mniej niż dwudziestu kandydatów w danym mieście, lub powiecie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach, powiatach bądź województwach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
13. Z ważnych powodów takich jak zmiany w prawie, decyzje organów administracji, zbyt mała liczba zgłoszonych lub zweryfikowanych kandydatów albo inne zewnętrzne czynniki skutkujące suboptymalnym rachunkiem ekonomicznym plebiscytu, Organizator może podjąć decyzję o zmianie zasięgu poszczególnych kategorii Konkursu Plebiscytowego w zasięg powiatowy, regionalny, wojewódzki lub ogólnopolski.
14. Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
15. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z udzieleniem na rzecz Organizatora nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Konkursu Plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje opisane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1. Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym będą osoby nominowane przez Kolegium Redakcyjne Gazety.
2. Propozycje nominacji kandydatów mogą być też zgłaszane przez osoby chcące zgłosić własną kandydaturę do udziału w Konkursie Plebiscytowym, osoby trzecie oraz instytucje partnerskie Organizatora z zastrzeżeniem akceptacji nominacji przez Kolegium Redakcyjne i/lub Komisję Konkursu Plebiscytowego. W przypadku, gdy propozycja kandydata zgłaszana jest przez instytucję partnerską Organizatora, to instytucja partnerska zobowiązana jest do uprzedniego poinformowania kandydata o zamiarze dokonania jego zgłoszenia przez instytucję partnerską oraz uzyskania uprzedniej zgody kandydata na takie działanie. Na uzasadnione żądanie Organizatora (np. w przypadku otrzymania wniosku od kandydata o udzielenia informacji w tym zakresie), instytucja partnerska zobowiązana jest do przekazania Organizatorowi wszelkich informacji związanych z poinformowaniem kandydata o zamiarze wskazania jego kandydatury i ponosi za to odpowiedzialność.
3. W Konkursie Plebiscytowym mogą brać udział osoby pełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
4. Kandydat może brać udział w więcej niż jednej kategorii Konkursu Plebiscytowego.
5. W kategorii Sołtys Roku może wziąć udział obecnie urzędujący Sołtys.
6. W kategorii Rolnik Roku może wziąć udział osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych.
7. W kategorii Koło Gospodyń Wiejskich mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne podmioty prowadzące działalność o charakterze koła gospodyń wiejskich działające na terenie województwa.
8. W kategorii Agroturystyka mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność lub świadczące usługi w ramach tej kategorii.
9. Kandydat może zostać nominowany do udziału w Plebiscycie przez Organizatora z inicjatywy Organizatora lub osoby trzeciej, co może, ale nie musi, wiązać się z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Kandydata.
10. Uprawnienia opisane w niniejszym regulaminie jako uprawnienia Kandydata przysługują Kandydatowi bez względu na to czy zaakceptował niniejszy Regulamin czy nie.
11. Kandydatami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
12. Kandydat lub inna osoba, która w ramach Konkursu Plebiscytowego zdecyduje się przesłać dodatkowe informacje i materiały dotyczące danej kandydatury, akceptując Regulamin, oświadcza, że:
a) Jest wyłącznym autorem przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b) Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego, co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora.
c) Wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d) Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym uczestników, tj. kandydatów i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
14. Kandydatom przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania swojej kandydatury z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: [email protected]. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów SMS Premium związanych z oddaniem głosów na wycofaną kandydaturę lub kosztów zakupu pakietów e-wydań związanych z oddaniem głosów za pomocą KLIK.
15. Materiały dotyczące Plebiscytu, w tym opis Kandydatów, wyniki głosowania, lista laureatów etc. stanowią materiał prasowy w rozumieniu ustawy prawo prasowe z racji publikacji przez Organizatora w tytułach prasowych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.

1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 16.04.2024 r. do godz.23:59 za pomocą wyznaczonego formularza.
2. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego pełnej akceptacji.
3. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać imię oraz nazwisko oraz numer telefonu zgłaszającego, a w przypadku instytucji partnerskich – także nazwę tej instytucji (obowiązkowo – do wiadomości redakcji), a także:
I. W przypadku kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2024:
a) nazwa Koła Gospodyń Wiejskich (obowiązkowe),
b) wskazanie Miejscowości, w której działa Koło Gospodyń Wiejskich (obowiązkowe),
c) imię i nazwisko przedstawicielki Koła Gospodyń wiejskich (nieobowiązkowe),
d) kontaktowy numer telefonu przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich (nieobowiązkowe).
II. W przypadku kategorii Sołtys Roku 2024:
a) imię i nazwisko zgłaszanego sołtysa (obowiązkowe),
b) nazwę sołectwa (obowiązkowe),
c) kontaktowy numer telefonu zgłaszanego sołtysa (nieobowiązkowe),
d) imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji).
III. W przypadku zgłoszenia w kategorii Agroturystyka Roku 2024:
a) nazwa Gospodarstwa Agroturystycznego (obowiązkowe),
b) miejscowość, w której znajduje się Agroturystyka (obowiązkowe).
IV. W przypadku kategorii Liderka / Lider Społeczności Roku 2024:
a) imię i nazwisko kandydata (obowiązkowe),
b) miejscowość zamieszkania Liderki / Lidera (obowiązkowe),
c) kontaktowy numer telefonu zgłaszanej Liderki / Lidera (nieobowiązkowe).
V. W przypadku kategorii Rolnik Roku 2024:
a) imię i nazwisko rolnika (obowiązkowe),
b) miejscowość zamieszkania rolnika (obowiązkowe),
c) kontaktowy numer telefonu zgłaszanego rolnika (nieobowiązkowe).
VI. W przypadku zgłoszenia w kategorii Sołectwo Roku 2024:
a) nazwa sołectwa (obowiązkowe),
b) numer telefonu przedstawiciela sołectwa (nieobowiązkowe).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz prawem.
5. Negatywna weryfikacja zgłoszenia oznaczać będzie, że kandydatura nie zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiej weryfikacji zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 7 poniżej.
6. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7. W dniu 02.04.2024 r. na stronie internetowej w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur przypisanych do odpowiednich kategorii do udziału w Konkursie Plebiscytowym wraz z przydzielonymi prefiksami i numerami kandydatów.
8. Dla kandydatów zweryfikowanych pozytywnie do udziału w Konkursie Plebiscytowym zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody kandydata, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów w etapach powiatowych oraz wojewódzkim.

(UWAGA! Zmiany w aneksie opublikowanym pod regulaminem)
1. Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a) Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7303 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b) W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Konkursie Plebiscytowym zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl/regulamin. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
c) Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 3,69 zł z VAT (3 zł + VAT).
d) Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jednego Kandydata.
e) Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7303 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 3,69 zł brutto.
f) W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
g) Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
h) Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
i) Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów abonenckich, z których wysyłane zostały wiadomości SMS Premium w celu oddania głosu na kandydata w każdym czasie, poprzez próbę kontaktu z abonentem odnośnego numeru. W razie dwukrotnego braku odpowiedzi ze strony odnośnego abonenta Organizator ma prawo pomniejszyć wynik głosowania na danego kandydata o niezweryfikowane głosy. Organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztu wysłanych wiadomości SMS przez niezweryfikowanych w wyżej opisanych okolicznościach abonentów.
3. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a) Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie w tym e-wydań tytułów prasowych Organizatora (pojedynczych lub spakietowanych). Wariantami płatnego dostępu opisanego w zdaniu poprzednim gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: dostęp na 5 dni (dodatkowo 5 kredytów), dostęp na 10 dni (dodatkowo 10 kredytów), dostęp na 30 dni (dodatkowo 30 kredytów), dostęp na 50 dni (dodatkowo 50 kredytów).
b) Nabycie dostępu do treści opisanych powyżej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskanews.pl/regulamin/
c) Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Konkursie Plebiscytowym i kategorii Konkursu Plebiscytowego.
d) Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
5. Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numery telefonów:
i. osób oddających głosy na kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
ii. numery telefonów kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którego został oddany głos, niezawierające informacji handlowych.
6. W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
7. Głosować w Konkursie Plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8. Głosować SMS-em można korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
9. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w poszczególnych kategoriach w danym mieście lub powiecie, oraz w finale wojewódzkim zdecyduje największa liczba głosów.
10. Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS lub KLIK głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik do Regulaminu
11. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 5 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów w etapie ogólnopolskim (finale ogólnopolskim).

1. Głosowanie w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego będzie odbywało się wyłącznie za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
a) Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do e-wydań i treści cyfrowych w tym Serwisie. Wariantami płatnego dostępu opisanego w zdaniu poprzednim gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: dostęp na 5 dni (dodatkowo 5 kredytów), dostęp na 10 dni (dodatkowo 10 kredytów), dostęp na 30 dni (dodatkowo 30 kredytów), dostęp na 50 dni (dodatkowo 50 kredytów).
b) Nabycie dostępu do treści opisanych w lit.a) powyżej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskanews.pl/regulamin/
c) Głosujący w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
2. Do dnia zakończenia głosownia w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego na numery telefonów:
i. osób oddających głosy na kandydatów w poprzednich etapach Konkursu Plebiscytowego
ii. numery telefonów kandydatów w Konkursie Plebiscytowym
mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którego został oddany głos, niezawierające informacji handlowych.
3. W obliczeniu wyników w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
4. Głosować w etapie ogólnopolskim Konkursu Plebiscytowego mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
5. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
6. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w etapie ogólnopolskim (finale ogólnopolskim) w każdej kategorii, zdecyduje największa liczba głosów.
7. Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez KLIK głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik do Regulaminu.
8. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 6 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym

1. Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu Plebiscytowego do dnia 21.06.2024 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2. Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3. Za zajęcie 1 miejsca w powiecie w kategoriach powiatowych Rolnik Roku; Sołtys Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Liderka / Lider Społeczności Roku; Sołectwo Roku laureaci otrzymują:

 • dyplom
 • awans do wojewódzkiego etapu konkursu plebiscytowego bez zachowania zdobytych głosów

(UWAGA! Zmiany w aneksie opublikowanym pod regulaminem)
4. Za zajęcie 1 miejsca w finale wojewódzkim laureaci w kategoriach Sołtys Roku; Rolnik Roku; Liderka / Lider Społeczności Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Sołectwo Roku otrzymują:

 • zaproszenie na uroczyste regionalne wręczenie nagród
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety
 • zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
 • nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych

5. Za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale wojewódzkim laureaci w kategoriach Sołtys Roku; Rolnik Roku; Liderka / Lider Społeczności Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Sołectwo Roku otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu
 • nagrody finansowe w wysokości 1000 złotych
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety

6. Za zajęcie miejsc 4-7 w finale wojewódzkim laureaci w kategoriach Sołtys Roku; Rolnik Roku; Liderka / Lider Społeczności Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Sołectwo Roku otrzymują:

 • zaproszenie na regionalne uroczyste zakończenie plebiscytu
 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu

7. Za zajęcie 1 miejsca w powiecie laureat w kategorii Agroturystyka Roku 2024 otrzymuje:

 • dyplom
 • awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu

8. Za zajęcie 1 miejsca w finale wojewódzkim laureat w kategorii Agroturystyka Roku 2024 otrzymuje:

 • zaproszenie dla reprezentantów na uroczyste regionalne wręczenie nagród
 • zaproszenie dla reprezentantów na ogólnopolską galę plebiscytu
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
 • voucher na reklamę w dziennikach regionalnych i serwisach internetowych Polska Press Grupy w wysokości 10 000 złotych

9. Za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale wojewódzkim laureaci w kategorii Agroturystyka Roku 2024 otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu
 • vouchery na reklamę w dziennikach regionalnych i serwisach internetowych Polska Press Grupy w wysokości 5 000 złotych
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety

10. Za zajęcie miejsc 4-7 w finale wojewódzkim laureaci w kategorii Agroturystyka Roku 2024 otrzymują:

 • zaproszenie na regionalne uroczyste zakończenie plebiscytu
 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu

11. Za zajęcie 1 miejsca w finale ogólnopolskim laureaci we wszystkich kategoriach otrzymują:

 • nagrodę finansową w wysokości 10 000 złotych
 • dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas ogólnopolskiej gali plebiscytu

12. Za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale ogólnopolskim laureaci we wszystkich kategoriach otrzymują:

 • statuetkę i dyplom wręczane na uroczystym wręczeniu nagród

13. Warunkiem odebrania nagrody jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez osobę nagrodzoną.
14. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane:
a) na uroczystościach wręczenia nagród o ile takie przewidział Organizator,
b) wysłane drogą pocztową lub elektroniczną do laureata, o ile wyrazi taką wolę i przekaże Organizatorowi właściwe dane do wysyłki w terminie do 31.12.2024 roku.
15. Wydanie Zwycięzcy nagrody, następuje wyłącznie po uprzednim spełnieniu przez niego wszystkich warunków określonych w Regulaminie, w tym w przekazania danych kontaktowych umożliwiających wydanie nagrody, a w przypadku nagród pieniężnych również nr konta bankowego.
16. Jednocześnie, Organizator zastrzega, że w przypadku nieodebrania nagrody lub braku spełnienia wymogów jej przyznania lub odebrania w terminie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia Zwycięzców i powiadomienia laureata o wygranej, Zwycięzca traci prawo do nagrody, chyba że odebranie nagrody nastąpiło bez winy Zwycięzcy. Wykazanie braku winy obciąża Zwycięzcę.
17. Zwycięzcy uprawnionemu do nagrody nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z nagrodą na inne osoby. Zwycięzca może zrzec się przyznanej jej nagrody, jednak bez prawa żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego czy innej nagrody. W przypadku zrzeczenia się nagrody, nagroda przepada.
18. W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród jest osoba wyłączona z udziału w plebiscycie zgodnie z niniejszym Regulaminem, traci ona prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
19. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Konkursu Plebiscytowego powstaje obowiązek podatkowy.
20. W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Konkursu Plebiscytowego przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
21. W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Konkursu Plebiscytowego niniejszym wyraża zgodę.
22. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
23. Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7 Reklamacje.

1. Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Polska Press sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Mistrzowie Agro 2024 – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (kandydatów, osób zgłaszających kandydatów oraz osób głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2024”

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:
§ 1.Administrator danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

§ 2.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2024” (dalej jako: „Konkurs Plebiscytowy”), co obejmuje również publikację materiałów o Twojej kandydaturze w mediach Administratora (zarówno w ramach serwisów internetowych, jak i prasy drukowanej), a w przypadku laureatów - przesłania zaproszenia na wydarzenie „Centralne Targi Rolnicze” na zasadach określonych w Regulaminie oraz wydanie przewidzianych Regulaminem nagród. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu, bądź poprzez głosowanie, gdy głosujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Dodatkowo, Administrator przetwarza również Twoje dane w celu przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdy Twoja kandydatura została nominowana przez Administratora z własnej inicjatywy lub inicjatywy osób trzecich. Sytuacje takie mają miejsce, gdy przedmiotem konkursu plebiscytowego jest obszar życia społecznego o znaczeniu dla lokalnych lub regionalnych społeczności, a Administrator działa w celu uhonorowania lub wzmocnienia lokalnej lub regionalnej społeczności na łamach tytułów prasowych publikowanych w Internecie i poza nim, prezentując członków tej społeczności szerszemu kręgowi odbiorców i wyróżniając zasłużonych dla tej społeczności osób lub w inny sposób się wyróżniających.
W okolicznościach opisanych wyżej, Administrator czuwa nad tym, aby bezpieczeństwo Twoich danych oraz Twój interes nie zostały naruszone, publikując dane w minimalnym zakresie i korzystając wyłącznie z publicznie dostępnych informacji i materiałów. Administrator dokłada należytej staranności, aby skontaktować się z Tobą i powiadomić Ciebie o tym, że Twoja osoba została nominowana do udziału w Plebiscycie. W każdym czasie do końca Konkursu Plebiscytowego możesz zażądać usunięcia informacji o Twojej osobie z materiałów Plebiscytowych.
3. W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
§Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.
5. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
6. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
7. W przypadku osób głosujących Administrator będzie przetwarzał ich dane osobowe w celu umożliwienia zrealizowania przysługującym tym osobom uprawień, związanych z dostępem do dodatkowych treści Administratora, na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu Plebiscytowego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z dodatkowych treści Administratora dostępne są w Polityce Prywatności (https://prywatnosc.polskapress.pl/).

§ 3.Źródło pozyskania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawartą umową (zgłoszenie kandydatury w Konkursie Plebiscytowym, bądź udział w głosowaniu), lub zostały pozyskane od osoby lub instytucji partnerskiej Administratora która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie Plebiscytowym lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak Internet.

§ 4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania: Imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, sołectwo, numer telefonu, wizerunek (w tym w połączeniu z głosem i wypowiedzią, jeżeli zostały utrwalone w przesłanych materiałach), informacje o szczególnych osiągnięciach, adres do doręczeń (w przypadku złożenia reklamacji), a także informacje o właściwym urzędzie skarbowym (w przypadku, gdy w związku z otrzymaniem przez kandydata nagrody Organizator uiszczać będzie podatek od nagród).

§ 5.Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie kandydata do Konkursu Plebiscytowego, udział w Konkursie Plebiscytowym, czy głosowanie na kandydatów, wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
§ 6.Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.
Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu Plebiscytowego, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu Plebiscytowego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Twoim uczestnictwem w Konkursie Plebiscytowym oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego). Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Plebiscytem
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej Twojego udziału w Konkursie Plebiscytowym, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.
Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Konkursu Plebiscytowego (w szczególności relacji reporterskiej z przebiegu Konkursu Plebiscytowego, danych kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć, listy laureatów Rankingu, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Konkursu Plebiscytowego, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora. Dodatkowo, zgodnie z treścią Regulaminu Konkursu Plebiscytowego, informacje o niektórych nagrodzonych zostaną opublikowane w prasie Administratora.

§ 7.Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem Plebiscytowym, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, podmiotom zajmującym się obsługą webankiet (Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna), dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług SMS Premium (Digital Virgo S.A.), dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;
 • podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu Plebiscytowego w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen).
 • w przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Konkursie Plebiscytowym osobę trzecią jako kandydata, to zgłaszana przez Ciebie osoba jest uprawniona do otrzymania informacji o źródle pochodzenia danych.

§ 8.Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
1. W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

§ 9.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

§ 10.Pouczenie o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
a. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b. Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11.Punkt kontaktowy
Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.
Kontakt z nami możliwy jest:
a. droga mailową na adres: [email protected]
b. pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

§ 12.Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected]

Katowice, dnia 26.03.2024 roku.
Organizator Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2024” opierając się na postanowieniach Art. 1 Ust. 12. Regulaminu dokonuje niniejszym poniższych zmian w terminach we wskazanych niżej punktach:
Art. 1. Ust 7. Pierwszy etap Konkursu Plebiscytowego w kategoriach powiatowych: Sołtys Roku; Rolnik Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Agroturystyka Roku; Sołectwo Roku oraz w kategorii regionalnej Liderka / Lider Społeczności Roku, będzie trwać od dnia 02.04.2024 r. od godziny 00:00 do dnia 15.05.2024 r. do godz. 22:00:00. Awans do II etapu Konkursu Plebiscytowego - finału wojewódzkiego uzyskuje w kategoriach powiatowych: Sołtys Roku; Rolnik Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Agroturystyka Roku; Sołectwo Roku jeden kandydat w każdym z powiatów, który uzyskał największą liczbę głosów oraz, w kategorii regionalnej Liderka / Lider Społeczności Roku, zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca w każdym z regionów. Przechodząc do finału, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
Art. 1. Ust. 11. Pierwszy etap Konkursu Plebiscytowego prowadzony będzie:
a) w kategoriach powiatowych: Sołtys Roku; Rolnik Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Agroturystyka Roku; Sołectwo Roku w poszczególnych powiatach województwa śląskiego: powiat bielski, powiat bielski i Bielsko-Biała, powiat bieruńsko-lędziński, powiat będziński, powiat cieszyński, powiat częstochowski, powiat częstochowski i Częstochowa, powiat gliwicki, powiat gliwicki i Gliwice, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, powiat mikołowski, powiat myszkowski, powiat pszczyński, powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat rybnicki i Rybnik, powiat tarnogórski, powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat żywiecki.
b) w kategorii regionalnej: Liderka / Lider Społeczności Roku w poszczególnych regionach województwa śląskiego:

 • Region bielski (powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki)
 • Region częstochowski (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski)
 • Region gliwicki (powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski)
 • Region rybnicki (powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski)
 • Region sosnowiecki (powiaty: będziński, zawierciański)
 • Region tyski (powiaty: bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński)

Art. 4. Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów w etapach powiatowych i regionalnym oraz wojewódzkim.
Art. 6. Ust. 3.
a) Za zajęcie 1 miejsca w powiecie w kategoriach powiatowych Rolnik Roku; Sołtys Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Sołectwo Roku laureaci otrzymują:

 • dyplom
 • awans do wojewódzkiego etapu konkursu plebiscytowego bez zachowania zdobytych głosów

b) Za zajęcie 1 miejsca w regionie w kategorii regionalnej Liderka / Lider Społeczności Roku; laureaci otrzymują:

 • dyplom
 • awans do wojewódzkiego etapu konkursu plebiscytowego bez zachowania zdobytych głosów

c) Za zajęcie 2 i 3 miejsca w regionie w kategorii regionalnej Liderka / Lider Społeczności Roku; laureaci otrzymują:

 • awans do wojewódzkiego etapu konkursu plebiscytowego bez zachowania zdobytych głosów

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Katowice, dnia 29.03.2024 roku.
Organizator Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2024” opierając się na postanowieniach Art. 1 Ust. 12. Regulaminu dokonuje niniejszym poniższych zmian w terminach we wskazanych niżej punktach:
Art. 1. Ust 7.
a) Pierwszy etap Konkursu Plebiscytowego w kategoriach powiatowych: Sołtys Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Agroturystyka Roku; Sołectwo Roku oraz w kategorii regionalnej Liderka / Lider Społeczności Roku, będzie trwać od dnia 02.04.2024 r. od godziny 00:00 do dnia 15.05.2024 r. do godz. 22:00:00.
Awans do II etapu Konkursu Plebiscytowego - finału wojewódzkiego uzyskuje w kategoriach powiatowych: Sołtys Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Agroturystyka Roku; Sołectwo Roku jeden kandydat w każdym z powiatów, który uzyskał największą liczbę głosów oraz, w kategorii regionalnej Liderka / Lider Społeczności Roku, zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca w każdym z regionów. Przechodząc do finału, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
b) Pierwszy wojewódzki etap Konkursu Plebiscytowego w kategorii wojewódzkiej: Rolnik Roku, będzie trwać od dnia 02.04.2024 r. od godziny 00:00 do dnia 06.06.2024 r. do godz. 22:00:00. Awans do finału ogólnopolskiego uzyskuje zdobywca 1 miejsca w etapie wojewódzkim w kategorii wojewódzkiej Rolnik Roku. Przechodząc do finału, kandydat nie zachowuje głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
Art. 1. Ust. 8.
Drugi, wojewódzki finał Konkursu Plebiscytowego w kategoriach: Sołtys Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Agroturystyka Roku; Sołectwo Roku; Liderka / Lider Społeczności Roku; będzie trwać od dnia 20.05.2024 r. od godziny 12:00 do dnia 06.06.2024 r. do godz. 22:00:00. Awans do III etapu Konkursu Plebiscytowego - finału ogólnopolskiego, w kategoriach Sołtys Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Agroturystyka Roku; Sołectwo Roku uzyskuje jeden kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów. Przechodząc do finału ogólnopolskiego, kandydat nie zachowuje głosów zdobytych w drugim etapie głosowania.
Art. 1. Ust. 11. Pierwszy etap Konkursu Plebiscytowego prowadzony będzie:
a) w kategoriach powiatowych: Sołtys Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Agroturystyka Roku; Sołectwo Roku w poszczególnych powiatach województwa śląskiego: powiat bielski, powiat bielski i Bielsko-Biała, powiat bieruńsko-lędziński, powiat będziński, powiat cieszyński, powiat częstochowski, powiat częstochowski i Częstochowa, powiat gliwicki, powiat gliwicki i Gliwice, powiat kłobucki, powiat lubliniecki, powiat mikołowski, powiat myszkowski, powiat pszczyński, powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat rybnicki i Rybnik, powiat tarnogórski, powiat wodzisławski, powiat zawierciański, powiat żywiecki.
c) w kategorii wojewódzkiej: Rolnik Roku w województwie śląskim.
Art. 4. Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów w etapach powiatowych, regionalnym oraz wojewódzkim.
Art. 6. Ust. 3.
a) Za zajęcie 1 miejsca w powiecie w kategoriach powiatowych Sołtys Roku; Koło Gospodyń Wiejskich Roku; Sołectwo Roku laureaci otrzymują:

 • dyplom
 • awans do wojewódzkiego etapu konkursu plebiscytowego bez zachowania zdobytych głosów

d) Za zajęcie 1 miejsca w województwie w kategorii wojewódzkiej Rolnik Roku laureat otrzymuje:

 • zaproszenie na uroczyste regionalne wręczenie nagród
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety
 • zaproszenie na ogólnopolską galę plebiscytu
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu
 • nagrodę finansową w wysokości 3000 złotych

e) Za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale wojewódzkim laureaci w kategorii wojewódzkiej Rolnik Roku otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu
 • nagrody finansowe w wysokości 1000 złotych
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety

f) Za zajęcie miejsc 4-7 w finale wojewódzkim laureaci w kategorii Rolnik Roku otrzymują:

 • zaproszenie na regionalne uroczyste zakończenie plebiscytu
 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia plebiscytu

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni