Nasza Loteria

Regulamin plebiscytu „Przedszkole na medal 2018”

DM

Regulamin plebiscytu „Przedszkole na medal” edycja 2018
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Przedszkole na medal 2018”.
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania sms „Przedszkole na medal 2018” w wymienionych w Art. 1 pkt.5 kategoriach. Laureaci zostaną wybrani przez Czytelników „Dziennika Zachodniego” i Internautów serwisu www.dziennikzachodni.pl
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 21 marca 2018 r. od godziny 24:00 do dnia 26 maja 2018 r. do godziny 12:00
5. Plebiscyt prowadzony będzie w następujących kategoriach:
a. Przedszkole Roku,
b. Nauczyciel Przedszkola Roku,
c. Grupa Przedszkolna Roku,
6. Plebiscyt będzie prowadzony w następujący sposób:
a. Zgłaszanie kandydatów będzie trwać w okresie od 21 marca 2018 r. od godziny 24:00 do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00
b. Głosowanie w plebiscycie będzie trwać w okresie od 13 kwietnia 2018. od godziny 00:00 do 18 maja 2018 r. do godz. 22:00
7. Głosowanie będzie prowadzone w powiatach: będzińskim, cieszyńskim, kłobuckim, lublinieckim, mikołowskim, myszkowskim, pszczyńskim, raciborskim, tarnogórskim, wodzisławskim, zawierciańskim, żywieckim, bieruńsko-lędzińskim, bielskim, częstochowskim, gliwickim, rybnickim i w miastach: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.
8. Organizator powołuje komisję plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora: Katarzyna Beberok-Sitko, Klaudia Łuniewska i Krzysztof Gronowicz.
9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej,
a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jeśli zgłoszonych do udziału w Plebiscycie będzie mniej niż 3 kandydatów - przedszkoli, nauczycielek lub grup przedszkolnych.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 mogą być brane pod uwagę wyłącznie placówki oświatowe - przedszkola publiczne i niepubliczne działające na terenie woj. śląskiego.
3. Przedszkole do udziału w Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 może zgłosić każdy.
4. W Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 kandydatami mogą być nauczyciele (panie i panowie) z woj. śląskiego zgłoszone do udziału w Plebiscycie.
5. Kandydatkę/ta do udziału w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 może zgłosić każdy.
6. W Plebiscycie w kategorii Nauczycielka Przedszkola Roku 2018, kandydatami mogą być nauczyciele (panie i panowie) pracujący w przedszkolach publicznych i niepublicznych, działających na terenie woj. śląskiego
7. W Plebiscycie w kategorii Przedszkolaki Roku 2018 mogą brać udział aktualne grupy przedszkolne z przedszkoli działających na terenie woj. śląskiego.
8. Grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie w kategorii Przedszkolaki Roku 2018 może zgłosić wyłącznie pracownik lub uprawniony przedstawiciel przedszkola.
9. Osoba zgłaszająca grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii grupy przedszkolnej i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Plebiscytu,
b) udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c) posiada wszelkie prawem przewidziane zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci widocznych na fotografii do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
d) autor wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii..
e) fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
11. W przypadku gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli Kandydat, Kandydatowi przysługuje prawo żądania wycofania jego kandydatury z plebiscytu. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za sms-y wysłane na wycofaną kandydaturę.
12. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
13. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa
w pkt. 5. Głosy sms można oddawać tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci polskich operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
14. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
15. Organizator zastrzega, że uwzględniane będą jedynie głosy wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Etap przyjmowania zgłoszeń kandydatów będzie trwał w okresie od 21 marca 2018 r. od godz. 00:00 do 20 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) w przypadku zgłoszenia przedszkola do udziału w kategorii Przedszkole Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę lub numer przedszkola, adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail dyrektora, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkole.
b) w przypadku zgłoszenia nauczycielki przedszkola do udział w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, imię i nazwisko przedszkolanki, nazwę i adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: numer telefonu i adres e-mail nauczycielki oraz imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkolankę
c) w przypadku zgłoszenia grupy przedszkolnej do udziału w kategorii Przedszkolaki Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę grupy przedszkolnej, zdjęcie grupy, listę imion i nazwisk dzieci i opiekunów prezentowanych na zdjęciu, imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej grupę do udziału w Plebiscycie.
3. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.dziennikzachodni.pl/przedszkole.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszeń przez Komisję. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 5 dni roboczych dołączona do listy kandydatów. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 23 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej www.dziennikzachodni.pl i zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie
1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13 kwietnia 2018 r. od godz. 24:00 do 18 maja 2018 r. do godz. 22:00 na następujących warunkach:
a. Głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
P. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na przedszkola w kategorii Przedszkole Roku 2018
N. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatki w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018
G. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na grupę przedszkolną w kategorii Grupa Przedszkolna Roku 2018

W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
c. Koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
d. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę
e. Uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
f. W obliczeniu wyników etapu powiatowego Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia etapu powiatowego Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach etapu powiatowego Plebiscytu;
g. W przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
h. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
i. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
j. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
2. O zwycięstwie w powiatowym etapie Plebiscytu decyduje największa liczba głosów.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w powiatach województwa w powiatach: będzińskim, cieszyńskim, kłobuckim, lublinieckim, mikołowskim, myszkowskim, pszczyńskim, raciborskim, tarnogórskim, wodzisławskim, zawierciańskim, żywieckim, bieruńsko-lędzińskim, bielskim, częstochowskim, gliwickim, rybnickim i w miastach: Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory.
4. O zwycięstwie w finale Plebiscytu decyduje największa liczba głosów.
5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów, wygrywają obie osoby.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 21 maja 2018 r. na stronie internetowej www.dziennikzachodni.pl oraz na łamach „Dziennik Zachodni.”.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Laureaci poszczególnych kategorii Plebiscytu otrzymają:
a. Kategoria: Przedszkole Roku
1. miejsce:
a. dyplom potwierdzający zdobycie tytułu Przedszkole Roku 2018
b. voucher na promocję przedszkola na łamach "Dziennika Zachodniego" o wartości 3000 złotych (do wykorzystania do 30 września 2018 r.) format reklamy i data emisji, po sprawdzeniu zajętości do ustalenia z Wydawcą.
c. pokaz rycerski organizowany przez Bractwo Rycerskie Zamku Będzin (do wykorzystania do 30 września 2018 r.)
d. zestaw zabawek od firmy WADER
2. miejsce:
a. dyplom
b. vouchery na promocję przedszkola na łamach "Dziennika Zachodniego" o wartości 2000 złotych (do wykorzystania do 30 września 2018 r.) format reklamy i data emisji, po sprawdzeniu zajętości do ustalenia z Wydawcą.
3 miejsce:
a. dyplom
b. vouchery na promocję przedszkola na łamach "Dziennika Zachodniego" o wartości 1000 złotych (do wykorzystania do 30 września 2018 r.) format reklamy i data emisji, po sprawdzeniu zajętości do ustalenia z Wydawcą.
b. Kategoria: Nauczyciela Przedszkola Roku
1. miejsce:
a. dyplom potwierdzający zdobycie tytułu Nauczycielka Przedszkola Roku 2018
b. zaproszenie do Day Spa w POZIOM 511 Hotel Design & SPA
c. voucher na dwa loty w Flyspot w Katowicach
d. dwuosobowe zaproszenie na 90’ FESTIVAL - NAJWIĘKSZY FESTIWAL MUZYKI LAT 90. W EUROPIE
2. miejsce:
a. dyplom
b. dwuosobowe zaproszenie na 90’ FESTIVAL.
3 miejsce:
a. dyplom
b. dwuosobowe zaproszenie na 90’ FESTIVAL.

C. Kategoria: Grupa przedszkolna Roku
1. miejsce:
(nagrody maksymalnie w ilości 25 sztuk zgodnie z rozporządzeniem MEN co do liczebności grup przedszkolnych)
a. zaproszenie do Pałacu Kultury Zagłębia na spektakl filmowy (4 czerwca 2018 r.)
b. pamiątkowy kubek ze zdjęciem swojej grupy
c. zaproszenie do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego (do wykorzystania do 1 września 2018 r.)
d. zaproszenie do NEMO Wodny Świat w Dąbrowie Górniczej lub Aquadrom Park wodny w Rudzie Śląskiej
2. miejsce:
(nagrody maksymalnie w ilości 25 sztuk zgodnie z rozporządzeniem MEN co do liczebności grup przedszkolnych)
a. zaproszenie do zwiedzenia redakcji i drukarni "Dziennika Zachodniego" w Sosnowcu
b. pamiątkowy wydruk pierwszej strony "Dziennika Zachodniego" ze zdjęciem swojej grupy
c. piłkę plażową "Dziennika Zachodniego"
d. plecak przedszkolaka
3 miejsce:
(nagrody maksymalnie w ilości 25 sztuk zgodnie z rozporządzeniem MEN co do liczebności grup przedszkolnych)
a. zaproszenie do zwiedzenia redakcji i drukarni "Dziennika Zachodniego" w Sosnowcu
b. pamiątkowy wydruk pierwszej strony "Dziennika Zachodniego" ze zdjęciem swojej grupy
c. piłkę plażową "Dziennika Zachodniego"
d. plecak przedszkolaka

Dodatkowo 6 przedszkoli, które uzyskają najwięcej głosów w całym województwie, otrzyma w nagrodę oczyszczacz powietrza Lifeair 500C.

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w Pałacu Kultury Zagłębia lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie Dziennika Zachodniego mieszącej się pod adresem Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora. Nagrody należy odebrać do 30 czerwca 2018 r. Nieodebranie nagrody jest jednoznaczne z rezygnacją z nagrody.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Polska Press oddział Śląsk, Dział Marketingu, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu przez Organizatora. Dalszą podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, a także na dochodzeniu praw i obrony przed roszczeniami.
3. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu Organizatora.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
5. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia. Od dnia 25 maja 2018 roku dodatkowo prawo do przeniesienia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub podmiotów trzecich właściciel danych ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. Od 25 maja 2018 roku właściciel danych posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Jeżeli taki sprzeciw jest uzasadniony, Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże zasadne powody takiego przetwarzania, mające pierwszeństwo przed interesami właściciela danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, właściciel danych ma prawo od 25 maja 2018 roku w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. Od dnia 25 maja 2018 roku właściciel danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora oraz na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może w każdym czasie cofnąć zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu lub stop + adres e-mail. Numer ten lub adres e-mail w ciągu 72 godzin zostanie usunięty odpowiednio z listy numerów lub listy adresów e-mail, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody dokonanych przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń właściciela danych związanych z udziałem w Plebiscycie.
10. Od dnia 25 maja 2018 roku Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będzie można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni