Menu Region

Dziennik Zachodni

Regulamin plebiscytu

Ambasador Marka-Śląskie 2017

Regulamin plebiscytu
AMBASADOR MARKA ŚLĄSKIE W WOJ. ŚLĄSKIM EDYCJA 2017
REGULAMIN PLEBISCYTU „AMBASADOR MARKA-ŚLĄSKIE”
I. Informacje ogólne
Plebiscyt pod nazwą „Ambasador Marka-Śląskie” organizowany jest w ramach Konkursu „Marka-Śląskie”, przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem.
Współorganizatorem Plebiscytu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (zwany dalej Urząd Marszałkowski), Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach (zwana dalej również Izba), TVP3 Katowice oraz Radio Katowice.
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora w składzie od 3 do 5 osób reprezentujących Organizatora i Współorganizatorów Plebiscytu.
II. Cel Plebiscytu
Celem Plebiscytu jest wyłonienie Ambasadora Marka-Śląskiej w drodze głosowania publicznego przeprowadzonego przez Organizatora.
III. Warunki uczestnictwa w Plebiscycie
Lista kandydatów jest listą zamkniętą. W Plebiscycie mogą wziąć udział nominowani przez Kapitułę do nagrody „Marka-Śląskie”, którzy wyrażą zgodę na przystąpienie do Plebiscytu oraz przetwarzanie przez organizatorów Plebiscytu swoich danych osobowych.
IV. Zasady przeprowadzania Plebiscytu
1. Zasady Plebiscytu i wyboru laureatów przez czytelników i internautów „Dziennika Zachodniego”:
a. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 28.07.2017 r. do 25.08.2017 r. godz. 20.59.
b. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Dziennika Zachodniego” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 28.07.2017 r. do 25.08.2017 r. godz. 20.59. na następujących warunkach:
 zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując DZA oraz numer wybranego kandydata,
 w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
 koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT,
 jeden wysłany SMS to 10 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę,
 uczestnik Plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów,
 w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
 obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
 dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. w Warszawie, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
c. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.dziennikzachodni.pl/ambasador (zwanej dalej również „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 28.07.2017 r. do 18.08.2017 r. godz. 11.59. na następujących warunkach:
 uczestnicy posiadający indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto,
 uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
 poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos na wskazaną kandydaturę,
 jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
 dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.
d. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (zwanej dalej „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 28.07.2017 r. do 18.08.2017 r. godz. 20.59. na następujących warunkach:
 uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
 uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie nasze.miasto.pl,
 warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
 poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
 jedno kliknięcie to 3 głosy w Plebiscycie na daną kandydaturę,
 dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.
V. Ochrona danych osobowych
Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.
Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w ww. celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
VI. Nagrody w Plebiscycie
1. Laureatem Plebiscytu zostanie kandydat, który uzyska najlepsze wyniki pod względem największej liczby oddanych głosów.
2. Laureat Plebiscytu otrzyma statuetkę i dyplom, którego wręczenie nastąpi podczas Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, w trakcie której ogłaszane są wyniki Konkursu „Marka-Śląskie”.
3. Organizator na bieżąco będzie informował na łamach Dziennika Zachodniego oraz stronach internetowych Współorganizatorów o ewentualnych nagrodach dodatkowych. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
VII. Ogłoszenie wyników Plebiscytu
Komisja Plebiscytowa, po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu na stronach internetowych Organizatora i Współorganizatorów: www.slaskie.pl, www.riph.com.pl, www.dziennikzachodni.pl, www.katowice.tvp.pl, www.radio.katowice.pl.
VIII. Reklamacje
Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu zakończenia Plebiscytu.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
IX. Odpowiedzialność
Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w redakcji „Dziennika Zachodniego”, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz Izby.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.
X. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega możliwość zmiany czasu trwania Plebiscytu.
XI. Postanowienia końcowe
1. Tryb postępowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie określa Kapituła w drodze uchwały.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.