MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Bitwa prezydencka o KNURÓW. Jaki pomysł na miasto mają Bogdan Leśniowski i Tomasz Rzepa?

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski
W pierwszej turze wyborów na prezydenta Knurowa, największe poparcie uzyskał Tomasz Rzepa, na którego głosy oddało 41,72 proc. wyborców. Na Bogdana Leśniowskiego oddało głosy 24,78 proc. wyborców
W pierwszej turze wyborów na prezydenta Knurowa, największe poparcie uzyskał Tomasz Rzepa, na którego głosy oddało 41,72 proc. wyborców. Na Bogdana Leśniowskiego oddało głosy 24,78 proc. wyborców Facebook.com, oficjalne profile kandydatów
W niedzielę 21 kwietnia, mieszkańcy Knurowa wybiorą nowego prezydenta Knurowa. W drugiej turze zmierzą się Bogdan Leśniowski i Tomasz Rzepa. Kandydatom na prezydenta miasta zadaliśmy sześć tych samych pytań, związanych z ich wizją na przyszłość i rozwój Knurowa.

Bitwa prezydencka o KNURÓW. Jaki pomysł na miasto mają Bogdan Leśniowski i Tomasz Rzepa?

Dwóch kandydatów i dwie różne wizje na przyszłość Knurowa. Poprosiliśmy kandydatów na prezydenta miasta o odpowiedź na sześć pytań, związanych z wizją i rozwojem miasta. Wcześniej odpowiedzi udzielił jedynie Tomasz Rzepa, z Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnie dla Knurowa". W piątek 19 kwietnia, odpowiedzi nadesłał sztab Bogdana Leśniowskiego.

Pytanie nr 1. Dlaczego to Pan powinien zostać prezydentem miasta?

Tomasz Rzepa: Chcę zostać Prezydentem, gdyż znam uwarunkowania naszego miasta oraz potrzeby mieszkańców. Tutaj się urodziłem, pracuję i mieszkam. Od wielu lat spotykam się z mieszkańcami i miałem okazję zapoznać się z ich problemami. Mam dobry program gospodarczy i społeczny, który wpisuje się w oczekiwania mieszkańców. Jestem człowiekiem, który łączy, a nie dzieli.

Ponad dziewięcioletnia kadencja Przewodniczącego Rady Miasta dała mi możliwość zapoznania się z przepisami prawa. Wiem jakie są zakresy działania gminy, a jakie kompetencje prezydenta.

Nie obiecuję przysłowiowych „gruszek na wierzbie”, ale realne i konkretne propozycje, które dają gwarancję dalszego rozwoju miasta i poprawę komfortu zamieszkania. Liczę na zaufanie mieszkańców i ich głosy.

Bogdan Leśniowski: Szanowni Knurowianie! Postanowiłem kandydować na urząd Prezydenta Knurowa, ponieważ uważam, że Knurów potrzebuje gospodarza, który jest zdolny do szybkiego reagowania w obliczu obecnych zagrożeń takich, jak wojna, czy kryzysy ekonomiczne, które mają wpływ na życie każdego mieszkańca. Miastem powinien zarządzać gospodarz, który posiada doświadczenie biznesowe i potrafi efektywnie komunikować się z ludźmi - potrafię słuchać ludzi, być blisko Was i po Waszej stronie. Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie i odpowiednie wykształcenie, dzięki czemu jestem przygotowany do pełnienia najważniejszego stanowiska w mieście.

Pytanie nr 2. Jakie dwie najważniejsze Pana cechy gwarantują rozwój miasta?

Bogdan Leśniowski: Moje najważniejsze cechy to otwartość na potrzeby społeczności, co gwarantuje skuteczne rozwiązywanie problemów miasta. Jestem przekonany, że tylko poprzez aktywny dialog z mieszkańcami oraz zrozumienie ich potrzeb możemy efektywnie kierować rozwojem miasta. Ponadto, moja wiedza oraz doświadczenie biznesowe pozwolą mi podejmować trafne decyzje w zakresie zarządzania zasobami miejskimi, zapewniając równowagę między potrzebami społecznymi a finansowymi. Jestem człowiekiem uczciwym, co stanowi podstawę zaufania społecznego i transparentności w działaniach miejskich instytucji. Moja konsekwencja, wzbogacona doświadczeniem sportowca, pozwoli mi nie tylko wyznaczać cele, ale także dążyć do ich realizacji z determinacją i energią. Ponadto, empatia wobec potrzeb mieszkańców jest dla mnie niezmiernie istotna, ponieważ tylko poprzez zrozumienie ich sytuacji możemy skutecznie wspierać rozwój społeczności lokalnej oraz budować silne więzi międzyludzkie w naszym mieście.

Tomasz Rzepa: Odpowiedzialność za podejmowane decyzje, uczciwość i otwartość na dialog. Praca dla dobra mieszkańców.

Pytanie nr 3. Trzy największe problemy do rozwiązania w mieście?

Tomasz Rzepa:

 • Modernizacja istniejącego układu komunikacji drogowej, polegającej na podnoszeniu jakości istniejących dróg, ale i budowie nowych.
 • Przezwyciężenie kryzysu demograficznego, który dotyka prawie wszystkie śląskie miasta, poprzez stałą poprawę infrastruktury społecznej, w tym nowe miejsca w żłobkach, tworzenie obszarów zielonych, szeroki dostęp do zajęć rekreacyjnych oraz atrakcyjną ofertę kulturalną.
 • Tworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego poprzez uzbrojenie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego, współpraca z MTBS i SIM. Kontynuacja rewitalizacji III Kolonii.

Bogdan Leśniowski: Największe problemy do rozwiązania w Knurowie to kompleksowy plan dotyczący infrastruktury społecznej i komunalnej, mający na celu zatrzymanie trendu wyludniania miasta. W ciągu lat 2018-2024 zanotowaliśmy spadek populacji o ponad 4 tysiące mieszkańców, co wymaga pilnych działań. Priorytetem jest budowa drugiego żłobka w Knurowie-Szczygłowicach oraz zwiększenie ilości miejsc żłobkowych w istniejącym żłobku, aby wspomóc rodziny i zachęcić do osiedlenia się w Knurowie. Istotne jest także inwestowanie w budownictwo komunalne, remont i termomodernizację obecnych zasobów komunalnych, co może przyciągnąć nowych mieszkańców i zatrzymać emigrację. Konieczne jest prowadzenie dialogu z mieszkańcami w kwestiach miejskich inwestycji i zagospodarowania terenów, aby zapobiec niekontrolowanemu pozbywaniu się miejskich nieruchomości, co może prowadzić do niekorzystnych zmian urbanistycznych, jak na przykład sytuacja przy ul. Mieszka I w Knurowie, gdzie bezrefleksyjna wyprzedaż terenu doprowadziła do powstania kolejnego pasa handlowego, zamiast miejsca parkingowego, co mogłoby rozwiązać problemy komunikacyjne na osiedlu 1000-lecia. Dodatkowo, należy skoncentrować się na poprawie infrastruktury drogowej, zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz tworzeniu miejsc pracy dla mieszkańców, co wpłynie na atrakcyjność miasta jako miejsca do życia i pracy.

Pytanie nr 4. Cztery decyzje na cztery tygodnie po wyborach. Co powinno powstać lub zostać zlikwidowane w mieście?

Bogdan Leśniowski: Po wyborach, pierwszymi działaniami będą spotkania z kluczowymi grupami społecznymi i instytucjami miasta. Planuję zorganizować spotkania z emerytami, nauczycielami, komendantem policji, strażą miejską, ochotniczymi strażami pożarnymi (OSP) Knurów i Szczygłowice, a także radą miasta - organem uchwałodawczym. Te spotkania pozwolą mi lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania różnych segmentów społeczeństwa oraz uzyskać cenne wskazówki dotyczące priorytetów i problemów, jakie wymagają szybkiego rozwiązania.

Dodatkowo, planuję skonsultować się z pracownikami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi miasta, aby poznać bieżące wyzwania administracyjne i uzgodnić strategię działań na najbliższe tygodnie po objęciu stanowiska prezydenta. To będzie kluczowy moment budowania zaufania społecznego, otwartego dialogu oraz skutecznej współpracy między władzami a społecznością lokalną.

Tomasz Rzepa: Na terenie miasta realizowane są inwestycje, które wprowadzą zmiany z korzyścią dla mieszkańców. Decyzje będą dotyczyły czterech spotkań:

 • Wizyta u Marszałka Województwa Śląskiego w kwestii połączenia kolejowego Gliwice – Rybnik oraz procesu przebudowy ul. Dworcowej i ul. Niepodległości.
 • Wizyta w Starostwie Powiatu Gliwickiego w kwestii wspólnych przedsięwzięć na drogach powiatowych, a związanych z przebudową ul. 1 Maja, ul. Szpitalnej i sygnalizacji świetlnej w Szczygłowicach.
 • Spotkanie z Zarządem JSW SA w sprawie wspólnego przedsięwzięcia – HUB Energetyczny, związanego z wykorzystaniem ciepła, które powstaje w procesie technologicznym KWK Knurów-Szczygłowice, na potrzeby mieszkańców Knurowa.
 • Spotkanie z KSSE z udziałem KOWR w celu zdynamizowania prac nad poszerzeniem oferty inwestycyjnej w gminie.

Pytanie nr 5. Pięć inwestycji, które zostaną zrealizowane podczas najbliższej kadencji, jeśli zostanie Pan prezydentem?

Tomasz Rzepa:

 • Przebudowa układu komunikacyjnego poprzez budowę dróg: ul. Dworcowa-Niepodległości, ul. Szpitalna, ul. 1 Maja, ul. Mieszka I, ul. Sikorskiego-Ułanów, połączenie ul. 26 Stycznia z ul. Rakoniewskiego wraz ze ścieżkami rowerowymi;
 • Budowa kanalizacji na osiedlu Farskie Pola.
 • Kontynuacja termomodernizacji i likwidacji niskiej emisji w budynkach komunalnych w szczególności na tzw. Starym Knurowie.
 • Tworzenie terenów zielonych wraz z infrastrukturą rekreacyjną: modernizacja parku w Szczygłowicach z budową pumptrucka i zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie MSP 9.
 • Budowa osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Rakoniewskiego wraz z budową terenów rekreacyjnych w rejonie tzw. stawu „Bagier”.

Bogdan Leśniowski: W ciągu najbliższej kadencji planujemy przeprowadzić szereg kluczowych inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Knurowa oraz stymulację rozwoju miasta. Nasze priorytety to budowa drugiego żłobka, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na miejsca opieki nad najmłodszymi mieszkańcami. Dodatkowo, planujemy dostosowanie terenu przy ul. Niepodległości do potrzeb rekreacyjnych i organizacji koncertów, co wzbogaci ofertę kulturalną miasta oraz przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.

W kontekście mieszkalnictwa, naszym celem jest budowa, remont i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych na terenie miasta, aby zapewnić mieszkańcom godne warunki zamieszkania i zachęcić do osiedlania się w Knurowie. Kontynuacja koncepcji „Osiedla przy lesie” w rejonie ul. Rakoniewskiego pozwoli na rozwój miasta.

Ponadto, nasze plany obejmują konsekwentne i skuteczne przejmowanie oraz remont dróg lokalnych, aby poprawić infrastrukturę komunikacyjną. Planujemy miejskich parków, aby promować aktywny tryb życia oraz dostęp do terenów rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców.

W obszarze zrównoważonego rozwoju, zamierzamy inwestować w energię odnawialną oraz prowadzić rewitalizację dzielnic mieszkalnych (kolonia), aby stworzyć przyjazne środowisko dla mieszkańców. Te plany inwestycyjne mają na celu zwiększenie atrakcyjności Knurowa jako miejsca do życia, pracy i rozwoju społecznego.

Pytanie nr 6. Jak zdobyć środki na realizację inwestycji? Z jakich programów zamierza Pan skorzystać? Gdzie znaleźć oszczędności?

Bogdan Leśniowski: Źródłem finansowania inwestycji w mieście będzie przede wszystkim budżet miasta, który wynosi ponad 200 milionów złotych. Ten poziom środków jest optymalny do realizacji planowanych projektów. Jednocześnie, będziemy aktywnie poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania poprzez uczestnictwo w programach rządowych i regionalnych. Warto wykorzystać ogłaszane przez rząd dotacje celowe, które są dostępne dla samorządów i mogą wesprzeć nasze inwestycje w kluczowych obszarach, takich jak infrastruktura drogowa, edukacja, czy ochrona środowiska. Planujemy skorzystać z tych możliwości, aby maksymalnie wykorzystać potencjał finansowy oraz zwiększyć efektywność działań na rzecz rozwoju miasta.

Tomasz Rzepa: Gmina Knurów jest w dobrej kondycji finansowej i nie jest zadłużona. To otwiera wiele możliwości pozyskania środków zarówno unijnych, jak i krajowych, które pozyskuje się na zasadzie montażu finansowego – „część gmina, część ze środków zewnętrznych”. W trakcie najbliższej kadencji planuję pozyskać środki z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Dopłat z BGK, Programu Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027- na niwelowanie skutków działalności przedsiębiorstw górniczych, zwiększenie efektywności energetycznej budynków, OZE oraz rozwój infrastruktury miejskiej, a także z innych programów, które będą dostępne w najbliższym czasie.

Wyborcy zdecydują w niedzielę 21 kwietnia

W pierwszej turze wyborów na prezydenta Knurowa, największe poparcie uzyskał Tomasz Rzepa, na którego głosy oddało 41,72 proc. wyborców. Na Bogdana Leśniowskiego zagłosowało 24,78 proc. wyborców. To właśnie ci dwaj kandydaci powalczą o fotel prezydenta miasta. Druga tura wyborów samorządowych odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. Wyniki wyborów powinniśmy poznać w ciągu kilkunastu godzin od zamknięcia lokali wyborczych.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

26-letni Ukrainiec próbował nakłonić Polaka do szpiegowania

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera