Nowy przetarg AMW. Dziś wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Zobaczcie, co oferuje Agencja Mienia Wojskowego

Stefan Kowlaski
Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg. Tym razem sprzęt z demobilu wystawia jednostka w Olsztynie. Oferta jest naprawdę bogata. Znalazły się w niej różnego rodzaju pojazdy - samochody osobowe, ciężarówki i quady - a nawet sprzęt do paintballa! Wszystko w atrakcyjnych cenach.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg. Tym razem sprzęt z demobilu wystawia jednostka w Olsztynie. Oferta jest naprawdę bogata. Znalazły się w niej różnego rodzaju pojazdy - samochody osobowe, ciężarówki i quady - a nawet sprzęt do paintballa! Wszystko w atrakcyjnych cenach.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Nowy przetarg AMW. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu.. Tym razem sprzęt z demobilu wystawia jednostka w Olsztynie. Oferta jest naprawdę bogata. Znalazły się w niej różnego rodzaju pojazdy - samochody osobowe, ciężarówki i quady - a nawet sprzęt do paintballa! Wszystko w atrakcyjnych cenach.

Nowy przetarg AMW

Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg. Tym razem sprzęt z demobilu wystawia jednostka w Olsztynie. Oferta jest naprawdę bogata. Znalazły się w niej różnego rodzaju pojazdy - samochody osobowe, ciężarówki i quady - a nawet sprzęt do paintballa! Wszystko w atrakcyjnych cenach.

SPRAWDŹCIE, JAKI SPRZĘT SPRZEDAJE WOJSKO I W JAKIEJ CENIE
Zobaczcie zdjęcia z cenami

1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach: 02.07.2020 r. i 06.07.2020 r. w godz. 9.00–13.00 w następujących miejscach:
• poz. 1 22 WOG Olsztyn, ul. Saperska 1, p. S. Wiśniewski tel. 261 322 756, 608 609 653;
• poz. 2 22 WOG Olsztyn, ul. Dąbrowskiego 2, p. K. Pisoń tel. 261 322 849, 795 503 299;
• poz. 3 22 WOG GZ Lidzbark Warmiński, ul. Ornecka 1, p. A. Karbownik tel. 261 317 452, 693 022 387;
• poz. 4 21 WOG GZ Braniewo, ul. Sikorskiego 10, p. J. Wójciszkiewicz tel. 261 315 521;
• poz. 5 21 WOG SOI Morąg, ul. Wojska Polskiego 33, p. K. Szajner tel. 261 328 258, 727 013 667;
• poz. 6 21 WOG GZ Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4, p. S. Kłodziński tel. 793 003 010;
• poz. 7 24 WOG SOI Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33, pani E. Wnęk tel. 231 333 236, 727 040 532;
• poz. 8 24 WOG SOI Bemowo Piskie, ul. Kętrzyńskiego 1, pani E. Wnęk tel. 231 333 236, 727 040 532;
• poz. 9 24 WOG GZ Orzysz, ul. Wojska Polskiego 4, p. S. Karpiński tel. 502 306 913, p. T. Chrzanowski 692 467 561;
• poz. 10 24 WOG SOI Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21, p. K. Czakis tel. 261 347 576, 727 040 544, pani M. Chylińska tel. 261 347 576;
• poz. 11 24 WOG Giżycko, ul. Nowowiejska 20, p. B. Rojek tel. 727 040 551;
• poz. 12, 13 1 BLog JW 4222 Giżycko, ul. Moniuszki 7, p. R. Karaś tel. 261 335 516;
• poz. 14, 15 JW 3797 Giżycko, ul. Nowowiejska 20, poz. 14 p. B. Styczyszyn tel. 727 040 221, poz. 15 p. K. Śpiewak tel. 508 511 408;
• poz. 16 JW 3797 Giżycko, ul. Wojska Polskiego 21, p. G. Pali tel. 261 335 343;
• poz. 17 2 RBLog Skład Olsztyn, ul. Jagiellończyka 43, p. Z. Głowacki tel. 261 322 907, 504 455 167;
• poz. 18 JW 3797 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 4, p. M. Konopiak tel. 727 028 488, p. A. Chowałko tel. 261 331 298;
• poz. 19, 20 24 WOG GZ Węgorzewo, ul. Bema 7, pani G. Niewiadomska tel. 261 337 144, 727 040 559;
• poz. 21 24 WOG GZ Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21, p. G. Olszewski tel. 727 040 546;
• poz. 22 21 WOG Elbląg, ul. Łęczycka 6, p. A. Danielek, tel. 727 013 197;
• poz. 23÷25 2 RBLog Skład Osowiec, p. S. Klim, tel. 502 917 068;
• poz. 26÷31 2 RBLog Skład Elbląg, ul. Dąbrowskiego 35, poz. 26 p. G. Czerniawski tel. 261 312 493, pani B. Bojarczyk tel. 261 313 187, poz. 27÷31 p. D. Kozłowicz-Rapacki tel. 261 312 025, p. A. Spiliszewski tel. 261 313 105;
• poz. 32÷49 2 RBLog Skład Elbląg, ul. Kwiatkowskiego 11, poz. 32÷38 p. J. Ludwiczak tel. 261 313 169, p. P. Jastrzębski
tel. 261 313 169, poz. 39÷49 p. J.Tkaczyk, tel. 261 313 134;
• poz. 50÷56 magazyn OR AMW Olsztyn, ul. Dąbrowskiego 2, p. R. Kruszewski tel. 261 322 182, 506 399 288;
• poz. 57 22 WOG Olsztyn, ul. Saperska 1, pani H. Wiśniewska tel. 261 322 756.

Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winny być zaopatrzone w rękawiczki oraz maseczki ochronne.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 18.09.2020 r., za wyjątkiem odpadów z poz. 57 w terminie do dnia 06.08.2020 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 2, 3, 5, 8÷10, 17, 21÷23, 26 i 56 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 37 do wglądu na stronie internetowej www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych.
Wadium należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn Nr konta: 15 1130 1189 0025 0130 8320 0016, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
• oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,
• oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu.
Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą kwotę można wpłacać w kasie w dniu przetargu lub na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn nr konta 18 1130 1189 0000 0060 0720 0010.

9. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

10. Do przetargu na poz. 57 mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które posiadają:
• zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,
• zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie (odzysk albo unieszkodliwianie) odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowej,
W przypadku, gdy oferent nie uzyskał zmiany posiadanych uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami w zakresie określonym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument poświadczający, że w terminie do dnia 5 marca 2020 r. złożył wniosek o zmianę posiadanej decyzji oraz, że w tym wniosku, zawarł kod odpadu będący przedmiotem jego oferty.
• zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów stanowiących przedmiot w/w pozycji przetargowej.
Dokumenty te należy dołączyć do oferty w kopiach poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez oferenta lub osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
Dodatkowo, podmioty posiadające wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów, zobowiązane są dołączyć do oferty oświadczenie, iż we wniosku do tego rejestru, ujęte były rodzaje odpadów, nabyciem których są zainteresowane. Wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej www.amw.com.pl oraz w siedzibie organizatora przetargu.
Nabywca zobowiązany będzie również do:
• podpisania umowy sprzedaży;
• potwierdzenia odbioru odpadów, w „Karcie przekazania odpadów” wystawionej przez wytwórcę odpadów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

11. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1, pok. nr 113 w terminie do dnia 07.07.2020 r. do godz. 14.00.

12. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 5/2020/OO-DG – nie otwierać przed 08.07.2020 r. do godziny 11.00”.

13. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane).

14. Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Olsztynie od dnia 24.06.2020 r. do dnia 06.07.2020 r., w godz. 8.00-15.00 oraz dnia 07.07.2020 w godz. 8.00-14.00 w pok. nr 128 lub ze strony internetowej; www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

Musisz to wiedzieć

15. Oferta niekompletna, bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

16. Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.
Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

17. W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

19. Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

20. Do zakupionego sprzętu (artykułów/odpadów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm).

21. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

22. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Olsztynie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

23. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], fax. 261 322 180 oraz tel. 89 536 31 76, 89 536 34 72, 89 536 31 74, 89 536 31 73, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

OFERTY BEZPRZETARGOWE
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:
berety robocze z godłem, kalesony długie kol. khaki, mundury wyjściowe Wojsk Lądowych i Lotniczych,
spodnie polowe wz. 93, taśmy geodezyjne, kanistry 20l i 5l, drobny sprzęt sportowy.
Wymienione mienie można nabyć w siedzibie OR AMW w Olsztynie we wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 13.00.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.amw.com.pl w dziale:
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż bezprzetargowa”
oraz pod tel. 261 322 182

Zobacz koniecznie

Bądź na bieżąco i obserwuj

Strefa Biznesu: Takie plany mają pracodawcy. Co czeka rynek pracy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie